Czym jest statystyka opisowa?

Statystyka opisowa, ujmując najprościej, to specyficzny dział statystyki, który służy do opisu danych zebranych w badaniu. Zacznijmy od tego, że głównym celem całej statystyki jest uzyskanie ze zbioru danych informacji maksymalnie użytecznych i uogólnionych na temat badanego zjawiska w tym celu prowadzone są badania statystyczne a następnie uzyskane w ten sposób dane poddawane są analizie statystycznej.

Załóżmy więc, że udało nam się przeprowadzić badanie i pozyskać wystarczającą ilość informacji (danych) o badanej zbiorowości, chcemy więc teraz rozpocząć proces ich dalszej analizy. Właśnie od tego momentu rozpoczyna się rola statystyki opisowej, która to zajmuję się metodami opisu statystycznego danych uzyskanych w trakcie badania.  Dzięki tym metodą możemy opisać zebrane dane, wyciągnąć podstawowe wnioski oraz odpowiedzieć sobie na pytanie w jaki sposób ma wyglądać ich dalsza analiza.

statystyka opisowa

W jaki sposób dokonywany jest opis w statystyce opisowej?

Opis statystyczny danych dokonywany jest z wykorzystaniem poszczególnych statystyk opisowych określanych jako miary położenia rozkładu, które można podzielić w następujący sposób:

  • Miary położenia, które opisują położenie rozkładu na osi liczbowej. Do grupy tej zaliczamy także  miary tendencji centralnej, które opisują wartość wokół,  której skupiają się wartości zmiennej. Do grup tych należą:

-> średnia arytmetyczna

-> mediana

-> dominanta

-> Kwartyl

  • Miary zróżnicowania- Informują one o stopniu rozproszenia wartości cechy wokół wartości miar tendencji centralnej, do grupy tej należą:

-> Odchylenie standardowe

-> Współczynnik zmienności

  • Miary asymetrii- Informują one o symetrii lub asymetrii rozkładu, do grupy tej należą:

-> Współczynnik asymetrii

  • Miary koncentracji – Informują one o nierównomierności rozdysponowania wartości cechy w populacji, do grupy tej należą:

-> Współczynnik Giniego

statystyka opisowa prezentacja danych

Statystyka opisowa i jej techniki prezentacji danych

Dodatkowo do metod opisu statystycznego danych zaliczyć należy także techniki służące do prezentowania danych.  Do tej kategorii należą odpowiednio:

  • Metoda opisu tabelarycznego– Dane zaprezentowane są z wykorzystaniem tabel, w których najczęściej znajdują się także wyliczone statystyki opisowe (średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe.)
  • Metoda graficznej prezentacji danych– Dane zaprezentowane są z wykorzystaniem różnego rodzaju wykresów. W opracowaniach badań najczęściej spotkać możemy:  histogram, wykres pudełkowy, wielobok liczebności, krzywa liczebności, wykresy kołowy, wykres słupkowy, kartogram.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami w naszej bazie wiedzy.