Wnioskowanie statystyczne – definicja i pojęcie

Czym właściwie jest wnioskowanie statystyczne? Najprościej rzecz ujmując są to wszelkiego typu metody służące do zapewnienia możliwości uogólniania wyników z próby na całą populację.

Po zakończonych badaniach przygotowuje się w pierwszej kolejności tzw. opis statystyczny i to pojęcie należy wyraźnie wyraźnie odróżnić od wnioskowania statystycznego.  W opisie statystycznym bowiem opracowuje się wszystkie potrzebne wyniki badania. Najczęściej są to rozkłady odpowiedzi na dane pytania z kwestionariusza ankiety, a także statystyki opisowe poszczególnych zmiennych ilościowych oraz tabele krzyżowe (w których zestawiane są ze sobą różne zmienne, tj. „pytania” oraz często również specjalistyczne testy statystyczne badające potencjalne związki między zmiennymi. Najczęściej wszelkie obliczenia prezentowane są w postaci różnorodnych tabel, wykresów, opisu tekstowego oraz infografik. Sam opis statystyczny służy zatem poznaniu rozkładu badanych cech w zbiorowości. Natomiast wnioskowanie statystyczne jest już procedurą przenoszenia wyników przeprowadzonych badań na populację generalną.

O czym należy pamiętać o stosowaniu wnioskowania statystycznego?

Należy zatem pamiętać, że metody opisu statystycznego pozwalają wyłącznie na scharakteryzowanie prawidłowości występujących w badanej zbiorowości tworzonej przez przebadane jednostki. Automatyczne uogólnianie tych prawidłowości na całą populację z której te jednostki się wywodzą jest niedopuszczalne.

wnioskowanie statystyczne

Stosowanie metod wnioskowania statystycznego wymaga bezwzględnie zastosowania w badaniu tzw. próby losowej. Wynika to z faktu, że wszelkim prawidłowościom związanym z daną populacją przypisywane są miary dokładności i wiarygodności rozpatrywane w kategoriach probabilistycznych.