Badania empiryczne – czym właściwie są?

Każda praca badawcza w tym praca dyplomowa (licencjacka, inżynierska, magisterska) zbudowana jest według ogólnego schematu. Schemat ten zakłada, że praca ma składać się z dwóch głównych części, są nimi rozważania teoretyczne oraz badania empiryczne.  Właśnie ta druga część może przysporzyć wiele kłopotów zwłaszcza, jeżeli brakuje nam doświadczenia w realizacji tego typu badań.

Badanie empiryczne to w teorii badania prowadzone w sposób praktyczny, którego można doświadczyć, badania dotyczą więc osób, zjawisk i spraw, które otaczają nas w rzeczywistości. Celem badania empirycznego jest zatem poznanie prawdy o pewnym analizowanym w badaniu wycinku rzeczywistości.  W odniesieniu do prac zaliczeniowych celem badania empirycznego jest próba rozwiązania postawionych w pracy problemów badawczego oraz weryfikacja postawionych hipotez.

Jakie procedury decydują, że badanie empiryczne jest wykonane poprawnie?

Badanie empiryczne można uznać za zrealizowane poprawnie, a jego wyniki rzeczywiście mogą zostać zakwalifikowane jako rozwiązanie danego problemu badawczego wyłącznie jeśli było ono wykonywane wedle pewnych reguł metodologicznych.  Przede wszystkim badanie empiryczne powinno zostać poprzedzone napisaniem rozdziału metodologicznego. W rozdziale tym badacz powinien zdefiniować oraz określi co w jego badaniu jest problemem badawczym, jakie stawia hipotezy, ustalić zmienne, opisać wybraną do realizacji badania metodę oraz narzędzia badawcze, opisać przebieg realizacji badania, oraz wykorzystane w analizie metody statystyczne. Dopiero po zrealizowaniu tych działań badacz może rozpocząć właściwą pracę na analizą materiału empirycznego.

badania empiryczne

Właściwe badanie empiryczne powinno rozpoczynać się od krótkiego wprowadzenia do danego zagadnienia. W przypadku pracy dyplomowej powinno być to streszczenie najważniejszych zagadnień z rozdziału teoretycznego. Po wprowadzeniu do tematu możemy już rozpocząć analizę statystyczną zebranego materiału empirycznego.

Analizy danych i obliczenia statystyczne jako końcowy etap badań empirycznych

Pierwszym krokiem analizy statystycznej powinno być uporządkowanie zebranego materiału empirycznego, wyliczenie podstawowych statystyk opisowych oraz przeanalizowanie sposobów prezentacji danych, które pozwolą na skonstruowanie pożądanych wniosków. Badacz powinien zastanowić się także, które zmienne będzie chciał zestawić ze sobą w celu znalezienia pomiędzy nimi powiązań czy zależności, ważnych dla postawionych celów i hipotez. Jeżeli mamy już obliczone statystyczne wyniki należy zaprezentować je za pomocą tabel oraz z wykorzystaniem metod graficznej prezentacji danych. Ostatnim etapem tej części badania empirycznego jest wyciągnięcie wniosków z otrzymanych wyników statystycznych oraz potwierdzenie lub odrzucenie hipotez badawczych.

Finalną częścią badania empirycznego powinno być podsumowanie, znaczenie tej części jest kluczowe zwłaszcza w przypadku prac dyplomowych. Dzieje się tak, ponieważ właśnie na ta część, w której powinna znaleźć się esencja wniosków z przeprowadzonego badania najbardziej interesuje recenzentów oceniających jakość pracy.